SUZANNE BRØGGER

Hun kalder sig bare Barbara Wilson, mundret og fodrapt. Men bag dette enkle efternavn, som hun deler med en berømt jazzpianist og en amerikansk præsident skjuler sig en poetisk apokryf:

Kunstnerisk virksomhed er et universelt anliggende, ikke nationalt. Men det universelle må være konkret, for ikke at blive floromvundet, prætentiøst.

Barbara Wilsons europæiske forbindelse er tydelig. Arbejdsdisciplin, kompromisløshed, den eksistentielle alvor. Hvem, der har oplevet Østeuropa indefra, har mødt modstand og har kendt indignationen, oprøret på egen krop. Samtidig har man bevaret en ubrudt forbindelseslinie tilbage til den europæiske kulturelle arv, litterært og kunsthistorisk. En kontinuitet, der er diffunderet i vestlig rigdom og arrogance.

Barbara Wilson står stærkt og ydmygt på sikker grund med sin afsøgning af livs- og tids-spørgsmål. Og med en kunstnerisk standard intakt. Uforfærdethedog galgenhumor præger hendes arbejde, når hun arbejder i en Jeronimus Bosch-agtig middelalderinspiration udsat for en helt egen overraskende fortolkning.

Wilsons billeder – er det altertavler eller tegneserier? strækker sig mellem det profane og det sakrale, hvor præsten og narren måske er den samme.

Polen er et land, historien har pustet op til et imperium og skåret i småstykker og knust. At have Polen i sit blod er at være alt og intet på en gang, fornem og ydmyg. Barbara Wilsons billeder har undertiden ikon-karakter, og de kredser om menneskelige muligheder og begrænsninger. Polakkerne har fra gammel tid troet, at en hvilken som helst militærmagt måtte vige for kraften fra Den Sorte Madonna. Og den nyligt afdøde polske pave var overbevist om, at det var jomfru Marias kraft, der knuste kommunismen.

Jeg har altid selv følt en fascination for den polske tilgang til tingene, oprindelig inspireret af Georg Brandes kærlighed til polsk kultur. Jeg har elsket polsk barok, musik og arkitektur, og polske chansons på dette sensuelle lydsprog, à la en fransk gradbøjning af russisk.
Og jeg fik en direkte oplevelse af polsk sensibilitet, da Barbara Wilsons billeder fremkaldte min skrift og mine ord blev til hendes billeder i et helt unikt værk – hverken bog eller spillekort, hverken billeder eller digte eller et okkult tarokspil, men noget helt sjette, vi ikke helt forstår, men som først forelå på polsk som Godzinki og derefter på dansk som – Timebog.

Med digtere som Gombrowcz i baghovedet kan den danske kunstopfattelse virke som ren terapi og hygge.Jeg erindrer tydeligt opførelsen afYvonne på Det Kongelige Teater i sin tid, dramaet om den polske prins, hvor kærligheden triumferer over prinsens væmmelse ved fisk. I årevis havde jeg dronningens græsgrønne fløjlskjole liggende fra Jean Voigts scenografi. Nu er det Barbara Wilson, som er inspirator for kommende generationer af teaterfolk – og det kan de godt være tjent med.

For den polske opskrift hedder lige dele hårdhed og humor. Det er dér, hvor livet knuses og sammenhænge brydes ned, at underfundigheden tager over. Som i et af mine yndlingsdigte af Wislawa Szymborska:

Døden uden overdrivelse:

(…)

Han kan ikke engang det,

som er direkte forbundet med hans fag:

Ikke grave graven,

ikke snedkerere kisten,

ikke gøre rent efter sig.

Han er optaget af at dræbe,

Men gør det så fumlefingret,

uden system og rutine.

Som om han øvede sig på hver og en af os.

(…)

Barbara Wilson øver sig også, men det er i livets tjeneste – og hun ryster ikke på hånden.
Suzanne Brøgger – 2006-06-27

She just calls herself Barbara Wilson, catchy and fast.

But underneath this simple last name, which she shares with a famous jazz pianist and an American president is hidden a poetic apocryphal:

Artistic business is a universal affair, not national. But the universal has to be concrete, so that it does not become pretentious.

Barbara Wilson’s Polish connections are clear. Work discipline, uncompromising, the existential seriousness. Who ever has experienced eastern Europe from within has meat resistance and have known indignation, revolt on their own body. At the same time one has kept an unbroken connection back to the European cultural inheritance, literature and art history. A continuity that is defused in a western richness and arrogance.

Barbara Wilson stands strong and humble on steady ground with her exploration of life’s and times questions and with an artistic standard with held. Un-frightened and gallows humour is seen in her work when she works in a Jeronimus Bosch like middle ages inspiration which has been exposed a surprising interpretation. Wilson paintings- is it altarpiece or comic book? It stretches between the profound and the sacred, where priest and fool maybe are the same.

Poland is a country, which history has inflated to an empire and cut into pieces and crushed. To have Poland in your blood is to be everything and nothing at once, distinguished and humble. Barbara Wilson’s paintings have sometime an iconic character, and they circle around the human possibilities and limitations. The Polish people have from the old days believed that any one military power must stand down before the The Black Madonna and the recently deceased polish pope was convinced that in was the virgin Marie’s power the crushed communism.

I myself have always felt a fascination of the polish way of looking at things. Originally George Brandes inspired me to love the polish culture. I have love Polish baroque, music, architecture and “Chansons” said in the sensual sound language like a French comparison of Russian.

And I got a direct experience of the polish sensibility when Barbara Wilson’s painting urged my writing and my words became her paintings in a totally unique piece of art. Not book or playing cards, nor painting or poetry or a occult game of tarot but something completely different, we not completely understand, but was first known as something in polish as Godzinki and after that in Danish- Timebog.

With poets as Gombrowcz in the back of ones head the Danish way of conceiving art look like therapy and cosiness. I can clearly remember that showing of Yvonne in the Royal Danish Theatre in its time. The drama about the polish prince, where love triumphs over the prince degust of fish. For years I had the queens grass green velvet dress in my possession from Jean Voigts set-design. Now it is Barbara Wilson that is the inspiration for the coming generation of theatre people – And they should be satisfied with it.

Because the Polish recipe is equal amounts of hardness and humour. It is where life is crushed and coherence broken down, that the challenges take over. As in one of my favourite poems by Wislawa Szymborska:

 

Death without elaborations:

 

(…)

He cannot even do that,

Which is directly connected with his subject,

Not dig the grave,

Not build the coffin,

Not clean up after him.

 

He is occupied by killing,

But does it so inelegantly,

Without system or routines,

As if he was practising on every single one of us.

(…)

 

Barbara Wilson is also practising, but that is in the name of life – and her hands do not shake.

 

Suzanne Brøgger (Danish writer and poet)

2006-06-27

 

 

 

 

 

 

Tuesday 27. June 2006 | TEKSTER